ارتباط باما

 

  آران و بیدگل - شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی نرسیده به میدان شهیدان اربابی (صنعت)- فرش کاخ

  031-54759220

  09133633771

  info@kakhcarpet.com

 

نقشه هوایی از محل دقیق شرکت فرش کاخ