مقاله | ویژگی های نخ هیت شده
اصولاً فرآیند ھیت ست و بخاردھی به منظور افزایش کیفیت نخ و نھایتاً فرش ماشینی می باشد. به تجربه ثابت شده است که استفاده از نخ ھیت ست در یک واحد فرش بافی بین ٧ تا ١٠ درصد افزایش راندمان تولید داشته که این رقم بسیار بالایی در یک دوره مالی شرکت خواھد بود.

امروزه با پیشرفت دستگاه ھای بافندگی نخ ھیت ست جایگاه ویژه ای بین تولید کنندگان فرش پیدا کرده است .

اصولاً فرآیند ھیت ست و بخاردھی به منظور افزایش کیفیت نخ و نھایتاً فرش ماشینی می باشد. به تجربه ثابت شده است که استفاده از نخ ھیت ست در یک واحد فرش بافی بین ٧ تا ١٠ درصد افزایش راندمان تولید داشته که این رقم بسیار بالایی در یک دوره مالی شرکت خواھد بودھمان طور که ذکر شد این افزایش راندمان به علت رفع بسیاری از عیوب نخ در مرحله ھیت ستینگ است و این یکی از دلایل استقبال تولید کنندگان فرش از نخ ھیت ست است. ھیت ست تقریباً امروز برای ماشین آلات با تکنولوژی بالای بافندگی فرش یک الزام است. امروزه سرعت بافت در حال افزایش است و به ویژه در تراکم ھای بالای فرش نخ ھا باید دارای مقاومت در برابر پارگی زیادی باشند تا پارگی بیش از حد تولید را مختل نکند

تاریخ ثبت : 1397/04/12
  • دیدگاه شما